Jūsu uzticība mums ir svarīga. Mūsu mērķis ir likt Jums justies droši, izpaužot mums savus personas datus. Personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu indivīdu. Ja Jums nav simtprocentīgas izpratnes par to, ko nozīmē fiziskās personas dati, aicinām apmeklēt mājas lapu www.datuglabasana.lv


Mums ir svarīgi būt caurskatāmiem, apstrādājot Jūsu personas datus. Šajā Privātuma politikā un Noteikumos (turpmāk – Noteikumi) aprakstīts, kā un kur campomarzio.lv apstrādā personas datus, lai varētu pilnvērtīgi nodrošināt Jums mūsu pakalpojumus.


Reģistrējoties interneta vietnē campomarzio.lv, Jūs uzticat SIA „GO 2 FLY” (turpmāk – Sabiedrība vai mēs) savus personas datus un sniedzat mums tiesības tos apstrādāt atbilstoši šo Noteikumu noteiktajiem apmēriem, veidiem un mērķiem.


Ja Jūs nepiekrītat Noteikumiem, mēs diemžēl nevarēsim sniegt Jums iespēju izmantot visas vai kādu no šīs Sabiedrības sniegtajiem pakalpojumiem (turpmāk – Pakalpojumi).


Šajā Privātuma politikā Jūs atradīsiet visu informāciju par to, kādus Jūsu datus mēs apkopojam un apstrādājam, kam tos izmantojam, cik ilgu laiku uzglabājam u.c. Šī informācija ir nozīmīga, tādēļ ceram, ka uzmanīgi to izlasīsiet.


Pievēršam Jūsu uzmanību arī tam, ka šie Noteikumi var tikt mainīti, papildināti, atjaunoti.


Mēs cienām Jūsu privātumu, tādēļ Jūsu personas datu drošība ir mūsu prioritāte. Mēs izmantojam atbilstošus organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, lai nodrošinātu pastāvīgu Jūsu personas datu drošību un lai datu apstrāde atbilstu datu aizsardzības tiesību aktu un mūsu iekšējās politikas prasībām.


Sabiedrība vāc un apstrādā Noteikumos minētos Jūsu personas datus atbilstoši šādiem juridiskiem pamatiem:


Jūsu piekrišana šo Noteikumu nosacījumiem;

mūsu likumīgās intereses;

juridisko saistību pildīšana, kas rodas un ir piemērojamas Sabiedrībai.

Saskaņā ar tiesību aktos noteikto apjomu un noteikumiem Jūsu datu apstrādei var tikt piemērots viens vai vairāki augstāk norādītie juridiskie pamati.


KĀDU KATEGORIJU PERSONAS DATUS MĒS IEVĀCAM UN KĀDĒĻ


JŪSU PIRKUMA DATU ASTRĀDE

Veicot pasūtījumu un piekrītot Noteikumiem, Jūs iesniedzat mums tālāk norādītos anketas datus. Attiecīgo datu iesniegšana ir obligāta, jo, tos neiesniedzot, Jūs nevarēsiet izmantot Pakalpojumus. Reģistrējoties Jūs apstiprināt, ka Jūsu norādītie personas dati ir precīzi un pareizi. Mēs neuzņemamies atbildību par neprecīziem, nepilnīgiem vai kļūdainiem Jūsu iesniegtajiem datiem.


PAKALPOJUMU ADMINISTRĒŠANAS MĒRĶIM APSTRĀDĀJAMIE JŪSU PIRKUMA DATI:

Datu kategorijas: Lietotāja vārds un uzvārds, Lietotāja e-pasts, Lietotāja mobilais tālrunis, Piegādes adrese.

Datu apstrādes juridiskais pamats: Jūsu piekrišana izmantot Pakalpojumus atbilstoši Noteikumu nosacījumiem.

Datu apstrādes termiņš: 5 gadi pēc pirkuma operācijas veikšanas dienas.


KĀ UN KĀDIEM MĒRĶIEM MĒS IZMANTOJAM JŪSU ANKETAS DATUS

Jūsu anketā norādītos kontaktdatus (e-pastu, tālruņa numuru un piegādes adresi) izmantojam lai veiksmīgi izpildīt jūsu veiktus pasūtījumus un citam nolukiem, kuri ir vajadzīgi lai veiksmīgi komunicēt ar Jums.

Pirkuma datus glabājam 5 gadus pēc pirkuma operācijas veikšanas dienas, bet, termiņam beidzoties, tos izdzēšam un/vai uzticami anonimizējam, t.i., neatgriezeniski atdalām no Jūsu anketas datiem un citas Jūs individualizējošas informācijas.


NO KĀDIEM AVOTIEM MĒS VĀCAM JŪSU PERSONAS DATUS

Gandrīz visus Jūsu personas datus mēs iegūstam tikai no Jums. Anketas datus Jūs iesniedzat tiešā veidā, piem., aizpildot reģistrācijas anketas, bet pirkuma datus – izmantojot Pakalpojumus.

Jūsu datus iegūstam tiešā veidā no Jums arī tad, kad iesniedzat Pieprasījumu jebkādā izvēlētajā veidā: uzrakstot mums elektronisku vēstuli, iesniedzot mums rakstisku pieprasījumu, zvanot uz mūsu klientu apkalpošanas Palīdzības līniju u.c.

Tad, kad kvalitatīvai un objektīvai Jūsu Pieprasījuma izskatīšanai mums jāiegūst papildu informācija vai jāveic nozīmīgu apstākļu izpēte, Jūsu Pieprasījuma datus varam sasaistīt ar mūsu esošajiem un (vai) Jūsu Pieprasījuma izskatīšanas laikā savāktajiem datiem, piem., mēs varam izskatīt pirkuma operāciju datus, Jūsu konta lietošanas vēsturi, aptaujāt mūsu darbiniekus u.tml.


KĀDOS GADĪJUMOS UN, KĀDĀM TREŠAJĀM PERSONĀM MĒS ATKLĀJAM JŪSU DATUS

Jūsu datus varam nodot apstrādei trešajām personām, kas palīdz mums izpildīt un administrēt Pakalpojumu sniegšanu, sniedz mums ar klientu Pieprasījumu administrēšanu saistītos pakalpojumus. Tādas personas var būt datubāzu programmatūras piegādātāji, datubāzu administrēšanas pakalpojumu sniedzēji, datu centru, uzturēšanas un mākoņpakalpojumu sniedzēji, tiešie tirzdniecības pakalpojumu sniedzēji, piegādātāji, tirgus izpētes vai uzņēmējdarbības analītikas pakalpojumu sniedzēji u.tml. Ikvienā gadījumā datu apstrādātājiem iesniedzam tikai tik daudz datu, cik tas ir nepieciešams konkrēta uzdevuma izpildei vai konkrēta pakalpojuma sniegšanai. Mūsu piesaistītie datu apstrādātāji var apstrādāt Jūsu personas datus tikai pēc mūsu norādījumiem un nevar tos izmantot citiem mērķiem vai nodot citām personām bez mūsu piekrišanas. Turklāt tiem ir jānodrošina Jūsu datu aizsardzība saskaņā ar spēkā esošiem tiesību aktiem un saskaņā ar mums noslēgto rakstisko vienošanos.

Ja, sniedzot Pakalpojumus, mēs piešķiram tiesības izmantot mūsu partneru pakalpojumus (piem., preču piegādes ārpakalpojuma sniedzējiem), daži Jūsu dati būs pieejami arī mūsu partnerim, taču tikai šādas vispārīgas pakalpojumu sniegšanas vai citu sadarbības nosacījumu mērķiem.

Ja Pieprasījumā aprakstītais gadījums tiks atzīts par apdrošināšanas, Jūsu Pieprasījumu un datus nodosim apdrošināšanas sabiedrībai (-ām), kurā (-ās) esam apdrošinājuši savu civiltiesisko atbildību, mantu vai kura (-as) sniedz mums citu ar Jūsu Pieprasījumā minēto gadījumu saistītu apdrošināšanas segumu. Apdrošināšanas sabiedrības darbojas kā neatkarīgi datu pārvaldītāji un Jūsu datus apstrādā saskaņā ar apdrošināšanas sabiedrības nosacījumiem un noteikumiem.

Dati var tikt nodoti arī kompetentām varas vai tiesībsargājošām iestādēm, piem., policijai vai uzraudzības institūcijām, taču tikai tām pieprasot un tikai tad, ja tas ir nepieciešams saskaņā ar spēkā esošiem tiesību aktiem vai tiesību aktu noteiktajos gadījumos un kārtībā, lai nodrošinātu mūsu tiesības, mūsu pircēju, darbinieku un resursu drošību, izvirzītu, iesniegtu un aizstāvētu juridiskās prasības.

Ja mēs izmantojam mājaslapas analīzes pakalpojumu (piem., Google Analytics), ko lieto, lai noteiktu, kā Jūs pārlūkojat interneta vietnē campomarzio.lv, ar Jūsu anonimizētajiem datiem varam apmainīties ar trešajām personām, kas pamatojas uz šo informāciju un vērtē, kā tiek pārlūkota interneta vietne, gatavojot vietnes operatoriem paredzētās atskaites par interneta vietnes darbību un sniedzot citus ar interneta vietnes un interneta lietošanu saistītus pakalpojumus.

Maksājumu apstrādi nodrošina maksājumu platforma makecommerce.lv, tāpēc mūsu uzņēmums maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus nodod platformas īpašniekam Maksekeskus AS.


KĀDĀS TERITORIJĀS UN JURIDIKCIJĀS MĒS APSTRĀDĀJAM JŪSU PERSONAS DATUS

Jūsu personas datus apstrādājam tikai Eiropas Savienības teritorijā. Mums šobrīd nav nodoma nodot un mēs nenododam Jūsu personas datus trešajām valstīm.


TIESĪBAS IEPAZĪTIES AR MŪSU APSTRĀDATAJIEM JŪSU PERSONAS DATIEM

Jums ir tiesības saņemt mūsu apstiprinājumu par to, vai mēs apstrādājam Jūsu personas datus, kā arī tiesības iepazīties ar mūsu apstrādājamajiem Jūsu personas datiem un informāciju par datu apstrādes mērķiem, apstrādājamo datu kategorijām, datu saņēmēju kategorijām, datu apstrādes periodu un datu iegūšanas avotiem.

Lielāko daļu šīs informācijas sniedzam šajā Politikā un ticam, ka tā Jums būs noderīga.

Ja esat interneta vietnes campomarzio.lv konta lietotājs, Jūs varat jebkurā brīdī savā kontā iepazīties ar mūsu apstrādājamajiem Jūsu personas datiem (piem., pārbaudīt aktuālo anketas informāciju, Jūsu dotās piekrišanas).


TIESĪBAS ATSAUKT PIEKRIŠANU

Tajos gadījumos, kad Jūsu datus apstrādājam saskaņā ar Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, kas būs pamats datu apstrādes izbeigšanai.

Piemēram, Jūs varat jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu saņemt piedāvājumus un jaunumus, sniedzot Jums individuālos piedāvājumus. Šo piekrišanu atsaukšana neierobežos Jums turpināt izmantot Pakalpojumus, bet tas nozīmēs, ka mēs nevarēsim sniegt Jums lietderīgus piedāvājumus.

Savas piekrišanas Jūs varat koriģēt (tās atsaukt vai no jauna dot), iesniedzot atbilstoši atjauninātu reģistrācijas anketu, mainot piekrišanu nosacījumus savā campomarzio.lv kontā vai sazinoties ar mums.

Lūdzam ņemt vērā, ka līdz ko būtiskākās no piekrišanām apstrādāt Jūsu datus tiks atsauktas vai anulētas, mēs varam nonākt situācijā, ka vairs nevaram apstrādāt Jūsu pasūtījumus, nodrošināt Jūsu īpašās cenas vai atlaižu līmeņus.

Jums ir tiesības pieprasīt dzēst Jūsu datus no mūsu datu bāzes. Pēc Jūsu lūguma dzēst datus, mēs datus uzticami un neatjaunojami anonimizējam. Tomēr, ņemot vērā Pakalpojumu sniegšanas mērķus un abu pušu (gan Jūsu kā datu subjekta, gan mūsu kā datu pārvaldītāja) likumīgo interešu līdzsvaru, Jūsu iebildumi var nozīmēt, ka, pārtraucot Jūsu datu apstrādi mūsu likumīgo interešu nodrošināšanai, mēs nevarēsim sniegt iespēju Jums turpināt izmantot campomarzio.lv pakalpojumus.

Ja vēlaties izmantot šajā sadaļā norādītās tiesības, lūdzam iesniegt rakstisku lūgumu.


CIK DROŠI IR JŪSU DATI

Mēs izmantojam dažādas drošību nodrošinošas tehnoloģijas un procedūras, lai aizsargātu Jūsu personīgo informāciju no nelikumīgas piekļuves, izmantošanas vai atklāšanas. Mūsu piegādātāji tiek rūpīgi atlasīti, viņiem pieprasām, lai tiktu izmantotu atbilstoši līdzekļi, kas aizsargātu Jūsu konfidencialitāti un nodrošinātu Jūsu personīgās informācijas drošību. Tomēr, informācijas nodošanai izmantojot internetu vai mobilos sakarus, drošību nevar garantēt; jebkāda informācijas nodošana mums norādītos veidos tiek veikta uz Jūsu pašu riska.


SĪKFAILI (COOKIES)

Mēs izmantojam sīkfailus (tas ir neliels informācijas fails, kas tiek nosūtīts uz Jūsu datoru vai citu iekārtu (piemēram, mobilo telefonu), kad apmeklējat mūsu mājaslapu, un tiek saglabāts Jūsu pārlūkprogrammā). Sīkfails tiek nosūtīts uz Jūsu datoru vai citu iekārtu ar nolūku saglabāt datus, lai mēs varētu Jūs kā Pakalpojumu lietotāju atpazīt brīdī, kad apmeklējat mūsu mājaslapu. Ar sīkfailu palīdzību mēs tāpat varam sasaistīt Jūsu pirkuma vēsturi, citus datus, ko savācāt Pakalpojumu izmantošanas laikā, ar Jūsu pārlūkošanu internetā. Ar sīkfailu palīdzību iegūtā informācija ļauj Jums nodrošināt ērtāku pārlūkošanu, sniegt pievilcīgus piedāvājumus un vairāk uzzināt par mūsu mājaslapas lietotāju rīcību, analizēt tendences un pilnveidot gan mājaslapu, gan Jūsu apkalpošanu.

Mūsu mājaslapā tāpat tiek izmantoti trešās puses sīkfaili. Tie tiek lietoti, lai veidotu ikviena apmeklētāja pārlūkošanas vēsturi ar nolūku parādīt tieši Jums paredzēto reklāmu un nodrošināt labāko pieredzi, apmeklējot mūsu mājaslapu. Ja Jūsu pārlūkprogramma ļauj ierakstīt trešo pušu sīkfailus, mūsu izvēlētajam partnerim būs iespēja ierakstīt savus sīkfailus Jūsu pārlūkprogrammā.


NOBEIGUMA NOTEIKUMI

Campomarzio.lv interneta mājas lapā var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājas lapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par kurām Campomarzio.lv neuzņemas atbildību.

Campomarzio.lv var grozīt un papildināt Privātuma politiku, padarot pieejamu tās aktuālo versiju Campomarzio.lv mājaslapā.